Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie, https://zsb-chorzow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020r.

Data ostatniej (dużej) aktualizacji: 03.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy oraz nagrania dźwiękowe, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.11.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada administrator strony

 • E-mail: sekretariat@zsb-chorzow.pl
 • Telefon: 32 241–34–75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie
 • Adres: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 53, 41-500 Chorzów
 • E-mail: sekretariat@zsb-chorzow.pl
 • Telefon: 32 241–34–75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich)

Dostępność architektoniczna

 • Adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 53, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, Polska.
 • Do budynku prowadzą cztery wejścia. Główne – dwa główne – od ulicy gen. Henryka Dąbrowskiego przeznaczone dla uczniów i osób z zewnątrz, oraz dwa od strony boiska szkolnego – przeznaczone głównie dla pracowników.
 • Portiernia znajduje się na prawo od głównego wejścia.
 • Osoby na wózkach mogą się swobodnie przemieszczać w obrębie poszczególnych kondygnacji. Budynek nie posiada windy ani platform przychodowych.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada parking na terenie wewnętrznego tereny, przy boisku szkolnym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/

 

Skip to content