Informacje organizacyjne dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ-LUTY 2021

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (w wyznaczonym miejscu, tj. korytarzu szkolnym na parterze) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 3.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
2. W celu unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu zdający:
1) stawiają się w szkole 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu,
2) pozostawiają okrycia wierzchnie, torebki, plecaki, etc. w swoich szafkach zachowując 1,5 m dystansu,
3) udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych z zachowaniem 1,5 m dystansu,
4) po zakończonym egzaminie, opuszczają szkołę zgodnie z zaleceniami przewodniczącego zespołu nadzorującego.
3. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Skip to content