Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Symbol cyfrowy zawodu: 712905 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Główne zadania i wykonywane czynności

Do podstawowych zadań montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy wykonywanie prac związanych z szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi i remontowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej w tym z montażem systemów suchej zabudowy, robotami malarsko-tapeciarskimi oraz posadzkarskimi i okładzinowymi.

Szczegółowe zadania polegają m. in. na:

  • pracach wykończeniowych w gotowych budynkach,
  • pracach remontowych wykończeniowych,
  • montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych oraz płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy,
  • nanoszeniu powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowaniu powierzchni,
  • wykonywaniu posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych,
  • wykonywaniu okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych,
  • używaniu narzędzi, sprzętu, rusztowań budowlanych,
  • dokonywaniu przedmiaru, obmiaru robót, obliczaniu zapotrzebowania materiałowego oraz rozliczaniu kosztów ich wykonania.

Kompetencje i kwalifikacje

Wykonywanie zawodu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wymaga spostrzegawczości, umiejętności koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej. Do odpowiedniego wypełniania obowiązków w tym zawodzie są przydatne: umiejętność komunikacji oraz odporność na stres.

Praca nierzadko musi być przeprowadzona w ograniczonym czasie. Ważna jest również samodzielność i opanowanie, gdyż mogą wystąpić sytuacje, kiedy należy szybko rozwiązać problem wykonawczy. W codziennej pracy istotna jest również łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współdziałania z innymi. Od postawy montera zabudowy zależy terminowe wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bezpieczeństwa. Inne ważne cechy to ostrożność, dokładność w realizacji zadań, zdolność myślenia Warto również pamiętać o predyspozycjach zdrowotnych stawianych monterowi zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, który wykonuje pracę na budowie. Powinien on cechować się także wysoką wydolnością fizyczną, pełną sprawnością ruchową oraz znacznym stopniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Bardzo ważne jest posiadanie zainteresowań technicznych  obejmujących posługiwanie się narzędziami i urządzeniami oraz poznawanie nowych rozwiązań materiałowych w robotach wykończeniowych.

Środowisko i charakter pracy

Praca montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonywana jest głównie w pomieszczeniach zamkniętych(wnętrza budynków), czasami na zewnątrz budynków. Z racji wykonywanych czynności, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie narażony jest na oddziaływanie różnorodnych substancji chemicznych jak: farby, kleje, rozpuszczalniki. Ponadto często pracuje w pomieszczeniach zapylonych, zatem może być podatny na alergie oraz choroby układu oddechowego. W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i urządzenia elektryczne, budowlane, pomiarowe, co wiąże się z narażeniem na hałas i wibracje. Dodatkowo wykonywanie części zadań zawodowych wiąże się z przebywaniem na rusztowaniach, z pracą na wysokości. Praca na budowie wymaga stosowania ochronnego ubrania roboczego oraz środków ochrony osobistej i zbiorowej.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje najczęściej pracę o charakterze zespołowym. Kontakty z innymi obejmują współpracę z przełożonymi, robotnikami, inwestorem.

Godziny pracy montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie związane są z potrzebami realizowanego zadania, mogą wynosić kodeksowe 8 godzin, jednak w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne. Czasami miejsce budowy jest zlokalizowane w znacznej odległości od siedziby firmy i co z tym związane wymaga od pracownika pokonywania znacznych dystansów bądź przebywania przez dłuższy czas w delegacji służbowej. Jest to zawód, w którym bardzo częste jest prowadzenie własnej działalności, która wiąże się z dużą konkurencją na rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia:

·         w zakładach remontowo – budowlanych,

·         w firmach wykonujących roboty wykończeniowe,

·         w zakładach usług malarskich.

Monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mogą również założyć własną firmę budowlaną.

Skip to content