Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Symbol cyfrowy zawodu: 314202  

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Główne zadania i wykonywane czynności

Do podstawowych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych miast i obszarów wiejskich. Nadzór nad pielęgnacją parków, produkcją roślin ozdobnych oraz materiałów szkółkarskich.

Szczegółowe zadania polegają m. in. na:

 

 • przygotowywaniu terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu trawników i kwietników,
 • wybieraniu drzew, krzewów, bylin i innych roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • przygotowywaniu receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych,
 • rekultywowaniu terenów zdegradowanych,
 • opiekowaniu się powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektach użyteczności publicznej,
 • opracowywaniu projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • dobieraniu, projektowaniu, budowaniu i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

W codziennej pracy technik architektury krajobrazu wykorzystuje programy komputerowe przede wszystkim w zakresie przygotowania kosztorysów, ofert przetargowych oraz opracowania projektów.

 

Kompetencje i kwalifikacje

Wykonywanie zawodu technika architektury krajobrazu wymaga dobrej organizacji pracy, umiejętności oceny jakości materiałów niezbędnych do powierzonego zadania, spostrzegawczości i refleksu. Ważna jest również samodzielność i opanowanie, gdyż mogą wystąpić sytuacje, kiedy należy szybko podjąć we własnym zakresie decyzję Praca wymaga sprawności fizycznej. Technik architektury krajobrazu powinien być dokładny, rzetelny oraz powinien dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Dodatkowym atutem w tym zawodzie są uzdolnienia techniczne, które ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń ogrodniczych.
Technik architektury krajobrazu powinien mieć wiedzę na temat typów i zasobów krajobrazu, gatunków roślin ozdobnych, typów i rodzajów gleb, sprzętu i maszyn do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych, rodzajów zabiegów uprawowych, nawozów i ich wpływu na glebę i rośliny, chorób i szkodników roślin ozdobnych, zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni. Powinien rozróżniać rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu, rodzaje obiektów terenów zieleni, rodzaje materiałów budowlanych oraz znać ich zastosowanie w obiektach małej architektury. Powinien też rozróżniać sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie.
Aby wykonywać zawód technika architektury krajobrazu, trzeba mieć doświadczenie w opracowywaniu projektów obiektów terenów zieleni, urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień, urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

Środowisko i charakter pracy

Technik architektury krajobrazu swoją pracę wykonuje głownie na otwartej przestrzeni (parki, zieleńce, skwery oraz inne obszary przeznaczone do zagospodarowania w przestrzeni publicznej i prywatnej), ale również w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hurtownia). W zawodzie technika architektury krajobrazu zagrożenie dla zdrowia i życia stwarzają: ruch uliczny, hałas, spaliny, drgania, zapylenie, zmienne warunki atmosferyczne, prace na wysokości, praca w wymuszonej, pochylonej pozycji ciała oraz kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin.

Praca odbywa się w systemie jedno- bądź dwuzmianowym, charakteryzuje się sezonowością z nasileniem prac w okresie wiosennym i jesiennym oraz dużą zmiennością warunków.

 

 Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w instytucjach, urzędach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • w firmach ogrodniczych,
 • w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • w firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Skip to content