Technik budownictwa

Technik budownictwa

 

Symbol cyfrowy zawodu: 311204

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Główne zadania i wykonywane czynności:

 

Do podstawowych zadań technika budownictwa należy wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z budową, eksploatacją, modernizacją, rozbiórką obiektów budowlanych, opracowanie kosztorysów robót budowlanych oraz wytwarzanie materiałów budowlanych.  

 

Szczegółowe zadania polegają m. in. na:

 

 • odczytywaniu i wykorzystywaniu dokumentacji budowlanej, w tym norm i katalogów,
 • stosowaniu odpowiednich technologii wykonywania robót budowlanych,
 • używaniu narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego,
 • przeprowadzaniu pomiarów do prowadzenia robót budowlanych,
 • przygotowywaniu, użytkowaniu i likwidowaniu terenu budowy,
 • organizowaniu, koordynowaniu, wykonywaniu i zabezpieczaniu robót budowlanych, sporządzaniu dokumentacji budowy,
 • przygotowaniu kosztorysów i ofert przetargowych,
 • projektowaniu elementarnych składników konstrukcyjnych budowli o prostej architekturze i konstrukcji.

 

W codziennej pracy technik budownictwa wykorzystuje programy komputerowe przede wszystkim w zakresie przygotowania kosztorysów, ofert przetargowych oraz opracowania projektów.

 

Kompetencje i kwalifikacje

 

Istotna w zawodzie technika budownictwa jest umiejętność skupiania uwagi na licznych sprawach zawodowych. Praca nierzadko musi być przeprowadzona w ograniczonym czasie. Ważna jest również samodzielność i opanowanie, gdyż mogą wystąpić sytuacje, kiedy należy szybko podjąć we własnym zakresie decyzję. W codziennej pracy istotna jest również łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współdziałania z innymi. Od postawy technika budownictwa zależy bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jak również terminowe wykonanie prac. Inne ważne cechy to ostrożność, dokładność w realizacji zadań, zdolność myślenia perspektywicznego. Warto również pamiętać o predyspozycjach zdrowotnych stawianych technikowi budownictwa, który wykonuje pracę na budowie. Powinien on cechować się także wysoką wydolnością fizyczną, pełną sprawnością ruchową oraz znacznym stopniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Bardzo ważne jest posiadanie zainteresowań naukowych i technicznych, obejmujących nie tylko posługiwanie się narzędziami i urządzeniami, ale również oprogramowaniem służącym do np. projektowania i kosztorysowania.

 

Środowisko i charakter pracy

 

Technik budownictwa swoją pracę wykonuje na otwartej przestrzeni (plac budowy) oraz w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hurtownia, magazyn). W związku z pracą na wolnym powietrzu ulega działaniu różnorakich czynników atmosferycznych. W zależności od pory roku i pogody mogą to być opady deszczu, śniegu, działanie wiatru, wysokiej/niskiej temperatury. Na budowie występuje również działanie niekorzystnych czynników takich jak pył, kurz, piasek, cement oraz zagrożenie hałasem. Dodatkowo wykonywanie części zadań zawodowych wiąże się z przebywaniem na rusztowaniach, z pracą na wysokości jak również w głębokich wykopach. Praca na budowie wymaga stosowania ochronnego ubrania roboczego oraz środków ochrony osobistej i zbiorowej.

Technik budownictwa wykonuje najczęściej pracę o charakterze zespołowym. Kontakty z innymi obejmują współpracę z przełożonymi, pracownikami budowlanymi, inspektorami nadzoru.

Czas pracy jest stały i zazwyczaj wynosi 8 godzin. Występują jednak sytuacje, w których czas trwania pracy ulega wydłużeniu. Praca na budowie jest zależna od czynników atmosferycznych i pory roku. Na szeroką skalę prace budowlane zakrojone są w ciepłych okresach roku. Z kolei przy niskich temperaturach prace postępują wolniej lub nawet mogą być przerwane. Praca technika budownictwa wymaga dyspozycyjności. Czasami miejsce budowy jest zlokalizowane w znacznej odległości od siedziby firmy i co z tym związane wymaga od pracownika pokonywania znacznych dystansów bądź przebywania przez dłuższy czas w delegacji służbowej.

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w pracowniach i biurach projektowo-budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych,
 • w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały budowlane,
 • w składach i hurtowaniach materiałów budowlanych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
 • w laboratoriach budowlanych,
 • w firmach zarządzających nieruchomościami.

 

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną firmę budowlaną.

 

 

Skip to content