Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Symbol cyfrowy zawodu: 311219 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Główne zadania i wykonywane czynności

 

Do podstawowych zadań technika robót wykończeniowych w budownictwie należy wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi i remontowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej w tym z montażem systemów suchej zabudowy, robotami malarsko-tapeciarskimi oraz posadzkarskimi i okładzinowymi, z opracowywaniem kosztorysów robót wykończeniowych oraz wytwarzaniem materiałów budowlanych.

 

Szczegółowe zadania polegają m. in. na:

 

 • odczytywaniu i wykorzystywaniu dokumentacji budowlanej, w tym norm i katalogów,
 • stosowaniu odpowiednich technologii wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie,
 • używaniu narzędzi, sprzętu, rusztowań budowlanych,
 • przeprowadzaniu pomiarów do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie,
 • przygotowywaniu, użytkowaniu i likwidowaniu terenu budowy robót wykończeniowych,
 • organizowaniu, koordynowaniu, wykonywaniu i zabezpieczaniu robót wykończeniowych w budownictwie, sporządzaniu dokumentacji budowy,
 • przygotowaniu kosztorysów i ofert przetargowych,
 • projektowaniu elementarnych składników konstrukcyjnych budowli o prostej architekturze i konstrukcji.

 

W codziennej pracy technik robót wykończeniowych w budownictwie wykorzystuje programy komputerowe przede wszystkim w zakresie przygotowania kosztorysów, ofert przetargowych oraz opracowania projektów robót wykończeniowych.

 

 

Kompetencje i kwalifikacje

Technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien posiadać umiejętność skupiania uwagi na licznych sprawach zawodowych. Praca nierzadko musi być przeprowadzona w ograniczonym czasie. Ważna jest również samodzielność i opanowanie, gdyż mogą wystąpić sytuacje, kiedy należy szybko podjąć we własnym zakresie decyzję. W codziennej pracy istotna jest również łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność współdziałania z innymi. Od postawy technika robót wykończeniowych w budownictwie zależy bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jak również terminowe wykonanie prac. Inne ważne cechy to ostrożność, dokładność w realizacji zadań, zdolność myślenia perspektywicznego. Warto również pamiętać o predyspozycjach zdrowotnych stawianych technikowi robót wykończeniowych w  budownictwie, który wykonuje pracę na budowie. Powinien mieć dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji w budynku), dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na rusztowaniach. Powinien on cechować się także wysoką wydolnością fizyczną, pełną sprawnością ruchową oraz znacznym stopniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Bardzo ważne jest posiadanie zainteresowań naukowych i technicznych, obejmujących nie tylko posługiwanie się narzędziami i urządzeniami, ale również oprogramowaniem służącym do np. projektowania i kosztorysowania.

 

Środowisko i charakter pracy

Praca w zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonywana jest głównie w pomieszczeniach zamkniętych (mieszkania, szkoły, urzędy, biuro, hurtownia, magazyn), czasami na zewnątrz budynków. Praca technika robót wykończeniowych w budownictwie, z racji wykonywanych czynności, wiąże się z narażeniem go na oddziaływanie różnorodnych substancji chemicznych jak: farby, kleje, rozpuszczalniki. Ponadto często pracuje w pomieszczeniach zapylonych, zatem może być podatny na alergie oraz choroby układu oddechowego. W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i urządzenia elektryczne, budowlane, pomiarowe, co wiąże się z narażeniem na hałas i wibracje. Dodatkowo wykonywanie części zadań zawodowych wiąże się z przebywaniem na rusztowaniach, z pracą na wysokości. Praca na budowie wymaga stosowania ochronnego ubrania roboczego oraz środków ochrony osobistej i zbiorowej.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje najczęściej pracę o charakterze zespołowym. Kontakty z innymi obejmują współpracę z przełożonymi, pracownikami budowlanymi, inwestorem.

Godziny pracy technika robót wykończeniowych związane są z potrzebami realizowanego zadania, mogą wynosić kodeksowe 8 godzin, jednak w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne. Czasami miejsce budowy jest zlokalizowane w znacznej odległości od siedziby firmy i co z tym związane wymaga od pracownika pokonywania znacznych dystansów bądź przebywania przez dłuższy czas w delegacji służbowej.

Możliwość zatrudnienia:

 

 • w przedsiębiorstwach budowlanych specjalizujących się w robotach wykończeniowych,
 • w pracowniach i biurach projektowo-budowlanych,
 • w przedsiębiorstwach wytwarzających materiały budowlane, chemię budowlaną
 • w składach i hurtowaniach materiałów budowlanych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
 • w laboratoriach budowlanych,
 • w firmach zarządzających nieruchomościami.

 

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną firmę budowlaną.

 

Skip to content